... Hoger Instituut voor Islamitische Studies JISR AL AMANA

OVER ONS ONZE WAARDEN

Wij willen een rol spelen op het vlak van pedagogiek en onderwijs om sterke, betrouwbare studenten op te leiden en hen te doen afstuderen als goede, godvruchtige geleerden die veiligheid en vrede tussen de mensen verspreiden. Om dit te bereiken proberen wij bijdragen te leveren om verdiepende dialogen tot stand te brengen tussen de verschillende gemeenschappen. Hierbij houden wij ons verre van extremisme en overdrijving in het geloof. Wij proberen een levend voorbeeld te zijn van gematigdheid, tolerantie en coëxistentie, in navolging van de woorden van Allah – Verheven is Hij:

“O mensen, Wij hebben jullie uit een man en vrouw geschapen en Wij hebben jullie tot volkeren en stammen gemaakt opdat jullie elkaar zouden leren kennen. Voorzeker, de voortreffelijkste van jullie is bij Allah de godvrezendste. Allah is Alwetend, Welingelicht.”

Wij zijn ervan overtuigd dat we een cultuur van openheid en tolerantie kunnen verspreiden door aan de volgende doelstellingen te werken:

  • De studenten vakken als geloofsleer, islamitisch denken, koranwetenschappen, hadithwetenschappen, islamitische jurisprudentie, Arabische taal enz. aan te leren
  • Opleiden van competente imams en mannelijke en vrouwelijke predikanten en consulenten die een omvattende kennis van hun religie hebben en met het reilen en zeilen van deze maatschappij vertrouwd zijn
  • Opleiden van jongeren tot hooggekwalificeerde experten in religieuze en humane vakken
  • Opbouwende dialogen bevorderen met alle segmenten van de samenleving en in het bijzonder met de leden van de verschillende geloofsgemeenschappen
  • De mensen kennis laten maken met de islam door middel van wijsheid en goede manieren en door het verspreiden van liefde en broederschap
  • Bevorderen van interculturele communicatie tussen alle leden van de samenleving. Hierbij beroepen wij ons op de authentieke islamitische cultuur van openheid en tonen wij aan waarom wij dit instituut ‘jisr al amana’ (brug van vertrouwen) hebben genoemd

Wij wensen een vooruitstrevend onderwijs ontwikkelen die baanbrekende onderzoeken creëert, gebruik makend van hoogtechnologische middelen. Verder willen wij nuttige partnerschappen aangaan, die bijdragen tot het ontwikkelen van diverse soorten creatief denken en het voortbrengen van goede burger

Bron : test
Datum : 07.02.2020